Skip to content

Arbejdslivet kalder på nye løsninger

Arbejdslivet kalder på nye løsninger

Det bæredygtige arbejdsliv er et af de vigtigste og mest relevante emner i tidens debat. Et arbejdsmarked i opbrud kalder på, at vi kigger de nuværende strukturer, overbevisninger og løsninger efter i sømmene. I KS arbejder vi for at fremme de forudsætninger, der understøtter et bæredygtigt arbejdsliv for vores medlemmer gennem alle faser af deres arbejdsliv.

Tekst / Bitten Kjærgaard
Foto / Mikael Schlosser
Udgivet / Februar 2024

Lyt til artiklen her:

Vores arbejdsliv er ved at ændre sig, og vi befinder os i en overgangsfase, hvor vi har brug for nye måder at være i verden og arbejdslivet på. De gamle måder, vi hidtil har holdt os til, kan ikke længere rumme de udfordringer og ønsker, vi har.

Corona ruskede op i vores måde at arbejde på og viste os, at det fra den ene dag til den anden faktisk kan lade sig gøre at lave store ændringer i den måde, vi tilrettelægger og rammesætter vores arbejde. Den gamle måde at arbejde på kom under opbrud, men den nye har endnu ikke taget form. Derfor holder nogle fast i eksisterende perspektiver, overbevisninger og løsninger, mens andre ser det som en nødvendighed at søge mod et nyt perspektiv, der åbner op for andre og nye løsninger.

”Vores arbejdsliv er under forandring, og udfordringerne for KS’erne ser anderledes ud end for blot få år siden. Løsningerne er ikke givet på forhånd, så der er brug for lydhørighed, nysgerrighed og eksperimenter for at finde nye bæredygtige løsninger,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.
Grænserne mellem arbejdsliv og privatliv er mere udviskede, og man søger mening i arbejdet som aldrig før. Arbejdslivet bliver fortsat mere komplekst, og det skaber nye krav til både virksomheder, ledelse og arbejdsorganisering. Derfor har både arbejdspladser og samfund interesse i, at vi i fællesskab kigger på tilrettelæggelsen af arbejdet.

Det har indflydelse på arbejdet for et bæredygtigt arbejdsliv i fremtiden og den måde, vi tænker de klassiske ansættelsesforhold på, at akademikeres karriereforløb ikke længere nødvendigvis er lineært. Flere vælger at få børn senere i livet, andre ønsker at arbejde mere eller mindre i nogle perioder, og derfor skal vi i dag, både i virksomheder og fagforeninger, se på karriere som en kurve, der ikke nødvendigvis går op og ned igen, men hvor det er muligt at skrue på håndtaget, når det passer ind i privatlivet.

Cathrine Holm-Nielsen, forperson i KS

Et bæredygtigt arbejdsliv er individuelt, men vi vil arbejde for kollektive muligheder og løsninger.

KS’ernes arbejdsliv

KS’ faglige områder er præget af en hurtig udvikling, der skal rumme samfundets tiltagende kompleksitet i forhold til teknologi, tempo, krav fra forbrugere, befolkninger og myndigheder, data, AI, digitalisering, grøn omstilling, etik, nye platforme og måder at kommunikere på. Det betyder, at man som KS’er også skal kunne navigere i denne kompleksitet. Og det giver forskellige typer af udfordringer.

Vores faglighedsundersøgelse fra 2023 viser en stadig stigende mængde arbejdsopgaver og krav til faglig bredde, samt en stigning i antallet af medlemmer, der arbejder i pauser og fritid.

Mængden af opgaver er ikke nødvendigvis bekymrende i sig selv, men vi skal kunne håndtere dem. Vores ledere og omverden skal forstå, hvad vores faglige område kræver tids- og ressourcemæssigt. Fra et arbejdslivsperspektiv skal vi være opmærksomme på, om vi har en bæredygtig faglighed, som man kan holde til i et langt liv på arbejdsmarkedet. Vi skal undgå at blive fagligt udbrændte, for kommunikationsfaget er intenst, påvirkeligt med en kort reaktionstid – og så er det komplekse problemstillinger, vi håndterer. Derfor skal vi også have fokus på restitution og fordybelse.

Vi har gennem længere tid fået flere og flere henvendelser fra medlemmer, der ikke trives i arbejdslivet. De nye på arbejdsmarkedet kan have svært ved overgangen fra studie til arbejdsliv og har udfordringer med manglende rammesætning og onboarding. Medlemmer midt i arbejdslivet kan have svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at gå op eller finde balancen. Vi møder medlemmer i 50’erne, der ikke længere føler sig relevante. For andre handler det om dårligt arbejdsmiljø, en usund arbejdskultur, for højt arbejdspres, og for en hel del handler det om samarbejdsproblemer med ledelsen.

Antallet af sager om psykisk arbejdsmiljø er steget – og det kan potentielt have store både psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser. Samtidig er det sager, hvor en tidlig indsats er altafgørende, og hvor der desværre er en tendens til, at man først søger hjælp eller kontakter sekretariatet på et meget sent tidspunkt.

Medlemmerne overvejer deres arbejdsliv og vil i et vist omfang gerne ændre det, men de føler sig fangede i snævre rammer og ender med at drømme om helt andre professioner.

I tråd med det fokus, der er på bæredygtighed i forhold til klimaet, kan mennesket ikke ses som en endeløs ressource

Hvad gør vi i KS?

I KS arbejder vi for at fremme de forudsætninger, der understøtter et bæredygtigt arbejdsliv for vores medlemmer. Det hviler på den præmis, at der er behov for tiltag, så man igennem et langt arbejdsliv i et samfund og en branche, der bliver mere og mere kompleks, kan trives, udvikles og fortsat være et aktiv. I tråd med det fokus, der er på bæredygtighed i forhold til klimaet, kan mennesket heller ikke ses som en endeløs ressource eller et middel, og som individer passer vi ikke nødvendigvis længere ind i en traditionel postindustriel arbejdslivsstruktur.

De bæredygtige tiltag skal understøtte en god start på arbejdslivet, en forbedring af work-life-balancen, som passer til den enkeltes livsfaser, forebyggelse af udfordringer med stressbelastning og udvikling af fagligheden, så man som KS’er kontinuerligt er relevant og har kompetencer, der matcher et arbejdsmarked i hurtig udvikling – ikke mindst som senior.

”KS skal bidrage til at skabe forudsætningerne for et mere bæredygtigt arbejdsliv gennem grundlæggende ændringer af arbejdslivets tilrettelæggelse og i vores måde at rådgive og guide medlemmerne på. Et bæredygtigt arbejdsliv er individuelt, men vi vil arbejde for kollektive muligheder og løsninger,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

En stor del af indsatsen ligger i de nuværende OK24-forhandlinger, hvor KS’ medlemmer har understreget behovet for fokus på et bæredygtige arbejdsliv. Til forhandlingerne er på den ene side fokusset på arbejdsudbud og ansvarlige, økonomiske rammer og på den anden side fleksibiliteten, mulighed for at købe sig mere frihed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Vi er i gang med at skabe fremtidens måde at arbejde på. Vi ser nogle tendenser, men endnu ikke faste måder at indrette sig på. Vi lytter til KS’ernes udfordringer og ønsker, og vi bringer det videre, der hvor vi kan påvirke. ●

. . . . . . . . . . . . . . . .

Her sætter KS ind

I KS har vi på baggrund af medlemshenvendelser, vores undersøgelser og ikke mindst samarbejdet med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forsøgt at sætte en retning, som på en gang er visionær og realiserbar. De fokusområder, vi har valgt, rummer det, der er det vigtigste for vores medlemmer, men også generelt for akademikere, områder, som vi varetager sammen med de andre akademiske fagforeninger.

Det lange arbejdsliv
Vi skal være aktive på arbejdsmarkedet en større del af vores liv end tidligere, og det skal både arbejdstagere og arbejdsgivere ruste sig til. Derfor skal vi kigge på indretningen af arbejdslivet og bryde med vante rammer og forudindtagede holdninger til karriere og arbejdstid. Det kræver, at vi sætter fokus på, hvordan vi kan eller skal indrette os – med et blik på, hvilke brancher vi er i. Et langt arbejdsliv indeholder mange livsfaser, som ikke nødvendigvis ser ens ud for alle. Mange drømmer om, at man i forskellige livsfaser kan hoppe på og af karrierestigen.

Begyndelsen på arbejdslivet for vores nyuddannede er vigtig i forhold til at skabe et godt fodfæste og fundament for det videre arbejdsliv. Mange nyuddannede bliver pressede og usikre i det første job. Nogle oplever det som et nederlag og bliver ængstelige for, om de kan klare næste job, eller om de hører til indenfor faget.

Kompetenceudvikling er et væsentligt parameter, der skal være muligt på alle tidspunkter i arbejdslivet. Derudover er kompetenceudvikling nødvendig i forhold til at kunne følge med den hastige udvikling, der er overalt i samfundet og for forsat at være kompetent. Vi skal også sørge for at bevare motivationen for faget, når vi skal arbejde i længere tid.

Fleksibilitet
Fleksibiliteten og de digitale arbejdsformer betyder, at arbejdsliv og privatliv er flettet sammen på en anden måde, end det var tidligere, og at der er flere måder at ‘sammensætte’ livet på. Vi skal derfor både kigge på arbejdstid, restitution og på arbejdets tilrettelæggelse.

Arbejdsmiljø og trivsel
Et godt og inkluderende arbejdsmiljø, der fremmer trivsel, er afgørende for, at KS’ medlemmer kan varetage deres arbejdsopgaver og bidrage til samfundet. I KS ser vi ikke arbejdsmiljø som et individuelt problem, men som noget, der skabes socialt og organisatorisk, og det er derfor både arbejdspladsens, de enkelte lederes og medarbejderes ansvar at skabe en god arbejdspladskultur med fokus på forebyggelse og ikke på symptombehandling.

Fagligheden i arbejdet
Vores faglighedsundersøgelse viser, at kommunikatørerne føler sig anerkendte ude på arbejdspladserne. Men mange kæmper med kontinuerligt flere arbejdsopgaver og manglende tid. De bliver måske anerkendt, men der kan stadig være manglende forståelse for den tid, opgaverne tager. Den hastige udvikling i samfundet, både i forhold til teknologi, AI, globalisering, fokus på bæredygtighed og etik lægger et øget pres på faget, der gør kommunikatørens arbejde endnu mere komplekst og ikke mindst relevant og nødvendigt. Det stiller store krav til kommunikatørerne i forhold til opkvalificering og ikke mindst tidsstyring og prioritering.

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tekst / Bitten Kjærgaard
Foto / Mikael Schlosser
Udgivet / Februar 2024

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search
Share via
Copy link
Powered by Social Snap