skip to Main Content

I København vil man bekæmpe ubevidst diskrimination

I København vil man bekæmpe ubevidst diskrimination

15 % af københavnere med minoritetsbaggrund føler sig diskriminerede på arbejdspladsen og når virksomhederne skal rekruttere ny arbejdskraft. Med projektet ’En by af talenter’ vil Københavns Kommune aktivt bekæmpe den ubevidste diskrimination.

Tekst / Anne Nimb
Foto / Privat
Udgivet / Marts 2022

Lyt til artiklen her:

Når vi siger, at vi som mennesker handler ubevidst, så taler vi om handlinger, som ikke er styret af vores tanker eller vilje. Handlinger, som vi ikke er klar over.

Men hvilke konsekvenser har den ubevidste diskrimination, når vi kigger på mangfoldighed på arbejdspladserne? I den enkelte virksomhed kan den ubevidste diskrimination være en hindring for, at virksomheden får rekrutteret den bedste kandidat til jobbet. Og mange erfaringer viser, at ved at blive mere bevidst om at rekruttere mangfoldigt kan virksomheden opleve øget innovation og vækst.

Hvordan kan virksomhederne så undgå ubevidst forskelsbehandling, når de skal rekruttere nye medarbejdere, lærlinge og elever?
Det er Københavns Kommune i gang med at sætte kommunens offentlige og private virksomheder ind i. Formålet med indsatsen, der kaldes ’En by af talenter’, er at undgå den ubevidste diskrimination af københavnere med minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet.

Kommunens indsats er blandt andet en konsekvens af Københavns Kommunes integrationspolitik, som siger, at andelen med minoritetsbaggrund blandt Københavns Kommunes ansatte skal være på niveau med sammensætningen i arbejdsstyrken i kommunen. I 2019 var andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Københavns Kommune 16,6 %, mens andelen med ikke-vestlige baggrund i den københavnske arbejdsstyrke var 13,3 %, så niveauerne er meget tætte.

”Det er Københavns Kommunes politik, at alle københavnere skal have lige muligheder. I København er cirka 15 % af befolkningen indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, og når vi gerne vil arbejde for at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet, handler det både om deres mulighed for at komme i arbejde og om deres muligheder for at blive forfremmet til for eksempel lederstillinger. De skal opleve et samfund, der åbner op og giver dem muligheder. Det er således borgerne, der er udgangspunktet her, men indsatsen er også en gevinst for de virksomheder, der deltager. Her oplever vi, at der er mange, der gerne vil være bedre til at tiltrække og fastholde medarbejdere med en anden baggrund end den traditionelle, fordi de kan se en fordel i det,” siger specialkonsulent Morten Casper Rostgaard Spies fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

I København har 15 % af borgerne indvandrerbaggrund, og når vi gerne vil arbejde for at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet, handler det både om deres mulighed for at komme i arbejde og om deres muligheder for at blive forfremmet til for eksempel lederstillinger

Morten Casper Rostgaard Spies

Fra tanke til handling

’En by af talenter’ henvender sig både til de kommunale arbejdspladser og til de private virksomheder i Københavns Kommune. I 2021-22 er der afsat 800.000 kroner, der blandt andet går til nogle læringsforløb, hvor arbejdspladserne gratis kan deltage i workshops og oplæg om Mangfoldig Rekruttering, Job- og Talentudvikling samt Fastholdelse og Trivsel.

Læringsforløbet handler om at dele erfaringer, overvejelser og udfordringer med at bringe visioner om mangfoldighed fra tanke til handling. Virksomhederne får støtte til at formulere og planlægge konkrete mangfoldighedstiltag i sparring med eksperter, frontløbere og netværket af de øvrige deltagere.

”Vi arbejder for at skabe et arbejdsmarked, hvor folk kan trives, uanset hvem de er. Lige nu er der et godt momentum for at sætte fokus på mangfoldighed på arbejdspladserne, fordi der er mangel på arbejdskraft. Flere virksomheder er motiverede for at gøre noget andet, end de plejer,” siger Muneeza Rosendahl, der er direktør i ’Lige adgang’, der indtil nu har heddet Foreningen Nydansker. De er med til at arrangere de læringsforløb, man tilbyder virksomhederne i København. ’Lige adgang’ er en nonprofitorganisation med mere end 100 medlemsvirksomheder, herunder private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner. Foreningen har arbejdet aktivt med mangfoldighedsledelse og integration på det danske arbejdsmarked siden 1998. Muneeza Rosendahl har arbejdet med ligestilling, mangfoldighed og med social inklusion i sine tidligere jobs, og kom til ’Lige adgang’ sidste år.

Morten Casper Rostgaard Spies

“Der er et stort potentiale i de små og mellemstore virksomheder, så dem har vi fokus på at få flere med af”

”Vi ved, også fra en undersøgelse Københavns Kommune har lavet, at der er forskel på, hvordan det ser ud i forskellige brancher. I nogle brancher er udfordringen, at etniske minoriteter har svært ved at få foden indenfor. Det gælder for eksempel i nogle akademiske fag. I andre er problemet, at der er en stor andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund, og det ser vi ofte i de lavtlønnede fag, som for eksempel hotel, restaurant, rengøring og andre servicefag. Vi kan også se, at større virksomheder ofte er længere end mindre virksomheder, og derfor vil vi ud til de mindre virksomheder, der gerne vil være klogere på dette,” siger Muneeza Rosendahl.

I nogle brancher er udfordringen, at etniske minoriteter har svært ved at få foden indenfor. Det gælder for eksempel i nogle akademiske fag

Muneeza Rosendahl

Potentiale i SMV

”Indtil videre er vi kommet rimeligt bredt ud, når vi ser på, hvilke virksomheder der deltager i vores forløb. Vi har flere private virksomheder med end offentlige, og det er ret bredt branchemæssigt med en tendens til, at der er flest af de større virksomheder. Der er et stort potentiale i de små og mellemstore virksomheder, så dem har vi fokus på at få flere med af,” siger Morten Casper Rostgaard Spies.

I læringsforløbet får arbejdspladserne ny viden og indblik i, hvordan de kan håndtere dagligdagen med en mangfoldig medarbejderstab. Men de starter med ’Mangfoldig rekruttering’.

. . . . . . . . . . . . . . . .

’En by af talenter’

På talentby.dk kan du læse om ’En by af talenter’, som er et gratis tilbud til københavnske virksomheder, der ønsker at tage første eller næste skridt i arbejdet med at øge eller omsætte mangfoldighed til gavn for værdiskabelsen i virksomheden. Der er fortsat plads til, at flere københavnske virksomheder kan deltage i læringsforløbene, der fortsætter til og med november 2022.

. . . . . . . . . . . . . . . .

”Det handler om, hvordan virksomhederne kan nå ud til andre typer målgrupper. Hvordan italesætter man sin virksomhed, hvilke billeder bruger man, hvordan skriver man i et jobopslag, der skal være mangfoldigt, men uden at skubbe den klassiske medarbejdertype væk? Når det gælder ’Job- og talentudvikling’, fokuserer vi på, hvordan man kan løfte nuværende medarbejdere til andre stillinger og andre niveauer i virksomheden, så dem, vi allerede har i virksomheden med en anden baggrund end den klassiske, kan løftes. I forhold til ’Fastholdelse og trivsel’ er det vigtigt at praktisere inkluderende ledelse på mange forskellige fronter. Det kan være i forbindelse med APV, hvor man kan måle trivsel på oplevelse af diskrimination, og det kan være, at der skal arbejdes med det af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Men det er ledelsen, der skal italesætte det,” forklarer Muneeza Rosendahl.

Muneeza Rosendahl

Vi arbejder for at skabe et arbejdsmarked, hvor folk kan trives, uanset hvem de er. Lige nu er der et godt momentum for at sætte fokus på mangfoldighed på arbejdspladserne, fordi der er mangel på arbejdskraft. Flere virksomheder er motiverede for at gøre noget andet, end de plejer

er virksomhederne. Der er kamp om arbejdskraften lige nu, og mange kan se en mulighed i at sælge deres virksomhed på diversitet og inklusion. Det er ikke noget, de tænker, at de skal overveje, det er noget, de tænker, at de er nødt til, og vi oplever, at virksomhederne gerne tager det samfundsansvar på sig. Men der er også mange, der er søgende i forhold til at finde løsninger, som virker på deres virksomhed. Kort sagt handler det om at blive bevidst om det ubevidste og at udfordre sig selv på, om man har det set-up, der skal til for at være en inkluderende arbejdsplads. Alle ønsker jo at ansætte og forfremme efter kvalifikationer, men der kan så være nogle bias, som gør, at det ikke altid lykkes. Vi ønsker ikke at udskamme nogen, men vil gerne skubbe på en god udvikling, som også er i tråd med Det Danske Charter for Mangfoldighed,” slutter Morten Casper Rostgaard Spies og fortæller, at Københavns Kommune arbejder i flere spor under paraplyen ’Et København uden diskrimination.’ I 2021 med ligebehandlingsindsatser, ikke bare på arbejdsmarkedet, men også for at modvirke, at LGBTQ+-personer med etnisk minoritetsbaggrund udsættes for diskrimination, men sikres lige muligheder i København, og med et Jødisk Informationscenter, som skal forebygge antisemitisme og sikre en bedre forståelse for den jødiske minoritet og for jødisk liv i København. ●

. . . . . . . . . . . . . . . .

Det Danske Charter for Mangfoldighed

Mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked, da en mangfoldig medarbejdergruppe sikrer forskellige kompetencer til gavn for virksomhederne. For den enkelte arbejdsplads er mangfoldighed en styrke, da alle bringer forskellige perspektiver, arbejdserfaringer, livsstile og kulturer med sig. Dette medfører flere perspektiver på arbejdsopgaverne og større muligheder for at finde de smarteste løsninger og de bedste ideer.
Mangfoldighed øger kreativiteten, nytænkningen og arbejdsglæden, når arbejdspladsen aktivt arbejder for mangfoldighed på både leder og medarbejderniveau samt arbejder med inkluderende ledelse – det er budskabet bag Det Danske Charter for Mangfoldighed.

Det Danske Charter for Mangfoldighed er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der oplever udfordringer i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Charterets overordnende formål er at understøtte virksomheder og arbejdspladser i hele landet i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, og det skal charteret være med til at sikre.

Bag Charteret
Sekretariatet for Det Danske Charter for Mangfoldighed drives af ’Lige adgang’.

Det blev oprindeligt lanceret tilbage i 2014 i et samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt EU Kommissionen. I november 2021 blev Det Danske Charter for Mangfoldighed relanceret med støtte fra Jobindex og er fortsat det nationale mangfoldighedscharter under EU Kommissionen.
Kilde: mangfoldighedscharter.dk

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tekst / Anne Nimb
Foto / Privat
Udgivet / Marts 2022

Kommagasinet er udgivet af Kommunikation og Sprog - fagforeningen for dig, der elsker kommunikation, sprog og marketing.

Medlemsfordele

Se hvad du kan få ud af et medlemskab hos Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search